Regulamin przewozowy Emilbus sp. z o.o.

§ 1

Podstawa prawna. Przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu

 1. Regulamin wydany zostaje na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz.U. Z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami, oraz dla wykonania obowiązku nałożonego postanowieniem art. 18 b. ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. Z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w transporcie drogowym osób wykonywanym przez EMILBUS sp. z o.o. zwanym dalej „Przewoźnikiem”, posiadającym licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 3. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:
  1. przewozy regularne
  2. grupowe przewozy osób.
 4. Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania są zgodne z obowiązującym prawem, a w sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy – Prawo przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. przewóz zarobkowy – działalność gospodarcza polegająca na wykonywanym odpłatnie, na podstawie umowy o przewozie osób oraz ich rzeczy, w regularnej komunikacji i w przewozach grupowych;
  2. komunikacja regularna – przewozy regularne osób wykonywane po drogach publicznych według uzgodnionego i podanego do wiadomości publicznej rozkładu jazdy autobusów wynikającego z udzielonych przez odpowiedni organ administracji terenowej zezwoleń, wykonywane na podstawie indywidualnych umów przewozu zawieranych bezpośrednio między przewoźnikiem, a podróżnymi;
  3. przewozy grupowe – przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem, a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich – tj. uczestników przewozu grupowego;
  4. punkt odprawy – przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu określonej osoby lub inne określone miejsce dla grupy osób w przewozie grupowym;
  5. kurs autobusowy – określone w rozkładzie jazdy połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej w jednym kierunku;
  6. autobus – pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu nie mniej, niż 9 osób na miejscach dla pasażerów.

§ 2

Przepisy ogólne

 1. W przewozach regularnych przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów.
 2. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wykonanie umowy przewozu uważa się za rozpoczęte z momentem ruszenia z miejsca autobusu.
 4. Sposób ustalenia i wysokość opłat za przejazd osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych został opracowany na podstawie właściwych ustaw i rozporządzeń, które określają stosowaną przez przewoźnika taryfę na podstawie, której został opracowany cennik, podany do publicznej wiadomości.

§ 3

Przewoźnik

 1. Przewoźnik w regularnym przewozie osób zobowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi podczas przewozu taborem autobusowym.
 2. Przewoźnik jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości:
  1. rozkład jazdy, stanowiący załącznik do zezwoleń na realizację regularnych przewozów na poszczególnych liniach, określając przestrzenny i czasowy zakres oferty przewozowej,
  2. informacje o cenach i warunkach sprzedaży, biletów, godzinach otwarcia punktów obsługi klientów oraz ważniejsze przepisy przewozowe i porządkowe.
 3. Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności podróżni posiadający rezerwację miejsca oraz posiadacze biletów miesięcznych.
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu miesięcznego i karnetu osobie, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
 5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera w związku z podróżą, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,
  2. odmawia uiszczenia należności za przejazd autobusem,
  3. nie stosuje się do wskazówek kierowcy
  4. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  5. podczas podróży spożywa alkohol,
  6. podczas podróży pali papierosy,
  7. zachowuje się w sposób zagrażający innym pasażerom, kierowcy bądź zakłóca spokój i komfort pozostałym podróżującym

  Skorzystanie przez przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania. Skutki prawne wymienionych wyżej sytuacji ponosi pasażer.

 6. Zabroniona jest rozmowa z kierowcą podczas jazdy,
 7. Zabrania się przewozu zwierząt w autobusie, ale w wyjątkowej sytuacji kierowca może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia pod warunkiem:
  1. przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu,
  2. podróżny zobowiązany jest okazać kierowcy autobusu aktualną książeczkę szczepień,
  3. przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróży innym pasażerom,
  4. przewoź zwierzęcia odbywa się na kolanach właściciela, w żadnym wypadku na siedzeniu obok,
  5. przewóz zwierząt jest odpłatny,
  6. za szkody powstałe w skutek przewozu zwierzęcia odpowiada pasażer
  7. pasażer na żądanie innych pasażerów, kierowcy lub kontrolera biletów jest zobowiązany opuścić autobus wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zachowuje się ono w sposób stwarzający zagrożenie lub jest uciążliwe z powodu zapachu, hałasu, zanieczyszczenia itp.
 8. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć pasażera w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np.: kontrole policyjne, kontrole Inspekcji Transportu Drogowego) lub innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (np.: kontrole techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).
 10. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom.
 11. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy przewoźnik zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy.
 12. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko, gdy wynika ona z winy umyślnej przewoźnika lub jego pracownika.

§ 4

Pasażer

 1. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
 2. Podróżny winien jest nabyć bilet jednorazowy u kierowcy przed podróżą lub okazać bilet miesięczny lub karnet imienny.
 3. Pasażer zobowiązuje się udokumentować przewoźnikowi przysługującego mu uprawnienia do przejazdu ulgowego przed rozpoczęciem przewozu.
 4. Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę pojazdu.
 5. Dzieci do lat 16 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 7. Podróżny za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 8. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
 9. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach umieszczonych w rozkładzie jazdy.
 10. Na linii regularnej Świnoujście –Szczecin, Szczecin-Świnoujście obowiązuje rezerwacja miejsc. Rezerwacji miejsca pasażer może dokonać telefonicznie lub w punkcie obsługi klienta.
 11. Pasażer powinien przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 12. Zabrania się podczas podróży rozmowy z kierowcą.
 13. Pasażer winien stosowania się do zaleceń obsługi autobusu, w szczególności kierowcy.
 14. Na podstawie biletu pasażer jest objęty ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika.

Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

§ 5

Bilety

 1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  1. bilet normalny jednostronny – zakupiony przed przejazdem u kierowcy
  2. bilet ulgowy- po okazaniu odpowiedniego dokumentu uprawniającego do ulg ustawowych – zakupiony przed przejazdem u kierowcy
  3. bilet promocyjny, czyli bilet posiadający inną cenę od regularnej, określonej w cenniku dostępnym na stronie www.emilbus.com.pl
  4. bilet miesięczny jednostronny lub dwustronny-normalny i ulgowy
  5. karnet imienny 10-przejazowy oraz 20- przejazdowy. Karnet jest ważny trzy miesiące od momentu zakupu.
 2. Zakup karnetu i biletu jest umowa terminową zawarta na czas określony, w której przewoźnik zobowiązuję się świadczyć usługę przewozu na rzecz pasażera – kupującego. W związku z powyższym każdy karnet i bilet ma ściśle określony termin ważności po upływie którego traci ważność, bez względu na sytuacje losowe i inne zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie zakupionego karnetu i biletu.
 3. Kierowca ma obowiązek zażądać dokumentu tożsamości pasażera lub dokumentu, który uprawnia do ulgi – w razie jego braku może odmówić przewozu lub poprosić o uiszczenie opłaty za bilet normalny jednostronny.
 4. Każdy rodzaj biletu i karnetu jest dokumentem – jego zgubienie, zniszczenie fałszowanie spowoduje uniemożliwienie usługi transportowej.
 5. Bilet miesięczny jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
 6. Przewoźnik nie wystawia duplikatu biletów miesięcznych i karnetów.
 7. Bilet miesięczny oraz karnet – pasażer może nabyć w jednym z punktów obsługi klienta: w Świnoujściu, Szczecinie lub Kamieniu Pomorskim. Istnieje możliwość nabycia karnetu oraz biletu miesięcznego u kierowcy po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i opłaty. KP – dowód wpłaty nie upoważnia do przejazdu.

§ 6

Promocje

REGULAMIN PROMOCJI NA BILET JEDNORAZOWY NORMALNY NA TRASIE Świnoujście – Wolin
1. Promocja dotyczy biletów jednorazowych normalnych i biletów miesięcznych normalnych na przejazd na trasie Świnoujście <-> Wolin
2. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2017r. do odwołania
3. Promocja obniża regularną cenę biletu normalnego o 1zł i biletu miesięcznego o 32zł
4. Bilety promocyjne można zakupić w naszych biurach lub bezpośrednio u kierowcy, natomiast bilety miesięczne normalne tylko i wyłącznie w naszych biurach
5. Wartości biletów promocyjnych nie można łączyć z innymi zniżkami, rabatami ani ofertami specjalnymi.
6. Emilbus sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji.

III RODZAJE BILETÓW DLA STUDENTÓW 

Od 01.02.2017r. do 31.03.2017r.  zostają przedłużone zniżki dla studentów

 
 
I STUDENT STANDARD
Miesięczny bilet studencki 51% ulgi + karnet 10 przejazdowy za 1zł
 
REGULAMIN PROMOCJI STUDENT STANDARD
1. Każdy, kto przyjdzie do jednego z naszych biur, któremu przysługuje bilet STUDENCKI miesięczny i zakupi bilet OBUSTRONNY na dowolnej trasie – będzie miał możliwość nabycia za 1 zł karnet 10-cio przejazdowy dla DOWOLNIE wskazanej osoby i trasy na jednej z naszych linii regularnych
2. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2017r. do 31.03.2017r.
3. Bilet miesięczny oraz karnety można nabyć tylko i włącznie w naszych biurach stacjonarnych
4. Karnetów promocyjnych nie można łączyć z innymi rabatami ani ofertami specjalnymi.
5. Emilbus sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji.
 
Student ma możliwość skorzystania z ulgi na bilety miesięczne po okazaniu kierowcy ważnej legitymacji studenckiej. Ulgę studencką honorujemy na wszystkich naszych regularnych liniach. Ulga 51% obejmuje: 
 1. studentów do ukończenia 26. roku życia, 
 2. słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26. roku życia, 
 3. doktorantów do ukończenia 35. roku życia
 
 
II STUDENT PERFECT
ulga handlowa – 5zł na bilety jednorazowe dla studentów
 
 
REGULAMIN PROMOCJI NA BILET -5zł dla studenta
1. Promocja dotyczy biletów jednorazowych normalnych za przejazd na linii  Świnoujście <-> Szczecin, Międzyzdroje <-> Szczecin, Wolin <-> Szczecin
2. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2017r. do 31.03.2017r.
3. Promocja obniża regularną cenę zakupionego biletu o 5zł.
4. Bilety promocyjne można zakupić w jednym z biur stacjonarnych w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim lub bezpośrednio u kierowcy. 
5. Bilety promocyjne zakupione w biurach nie podlegają zmianom ani zwrotom, nie ma możliwości zmiany trasy, terminu, godziny wyjazdu.
6. Wartości biletów promocyjnych nie można łączyć z innymi zniżkami, rabatami ani ofertami specjalnymi.
7. Emilbus sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji.
 
Cennik biletów studenckich ze zniżką -5zł:
Świnoujście <-> Szczecin 13zł
Międzyzdroje <-> Szczecin 13zł
Wolin <-> Szczecin 10zł
 
Student ma możliwość skorzystania z ulgi na bilety miesięczne po okazaniu kierowcy ważnej legitymacji studenckiej. Ulgę studencką honorujemy na wszystkich naszych regularnych liniach. Ulga 51% obejmuje studentów do ukończenia 26. roku życia, 
 
 
III STUDENT KARNET
ulga handlowa na karnety 
REGULAMIN PROMOCJI NA KARNETY
1. Promocja dotyczy karnetów 10 przejazdowych za przejazd na linii  Świnoujście <-> Szczecin, Międzyzdroje <-> Szczecin, Wolin <-> Szczecin
2. Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2017r. do 31.03.2017r.
3. Promocja obniża regularną cenę zakupionego karnetu do kwoty 100zł na dowolnej trasie bez względu czy osoba wsiądzie w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Wolinie – wówczas koszt przejazdu w jedną stronę to 1zł.
4. Karnety promocyjne są ważne tylko 1 miesiąc od daty zakupu.
5. Karnety promocyjne można zakupić w jednym z biur stacjonarnych w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim i Szczecinie lub bezpośrednio u kierowcy
6. Wartości biletów promocyjnych nie można łączyć z innymi zniżkami, rabatami ani ofertami specjalnymi.
7. Emilbus sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji.
 
Student ma możliwość skorzystania z ulgi na karnety promocyje po okazaniu kierowcy ważnej legitymacji studenckiej. Ulgę studencką honorujemy na wszystkich naszych regularnych liniach. Ulga 51% obejmuje studentów do ukończenia 26. roku życia.

§ 7

Przewóz rzeczy podróżnego

 1. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów
 2. Emilbus sp. z o.o. zobowiązuje się bezpłatnie przewieźć jedną sztukę bagażu dodatkowego o wadze do 20 kg na osobę w schowku bagażowym, o ile fakt ten zostanie zgłoszony personelowi przy rejestracji w innym wypadku przewoźnik może odmówić przewiezienia bagażu.
 3. Za bagaż niewymiarowy pobierana jest stosowna opłata. Przewoźnik jednak zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery narty itp.)
 4. Przewoźnik nie odpowiada za szkody w bagażu dodatkowym, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, z właściwości bagażu albo wskutek siły wyższej. Bagaż, jak i również wszelkie inne przedmioty są przewożone wyłącznie na własne ryzyko pasażerów
 5. Bagaż  znajdujący się w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie przez obsługę wyłącznie na przystankach końcowych
 6. Zabroniony jest przewóz:
  1. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,
  2. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,
  3. nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje).
 7. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu przesyłek na liniach regularnych za odpowiednią opłatą wg taryfikatora.
 8. Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.

§ 8

Kontrole

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są: kierowca autobusowy i osoby upoważnione do tego przez Przewoźnika.
 2. W czasie korzystania ze środków komunikacji autobusowej organizowanej przez Przewoźnika, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu.

§ 9

Grupowy przewóz osób

 1. Realizacja grupowego przewozu osób polega na wykonaniu usługi zamówionej przez organizatora przewozu autobusem, będącym w dyspozycji Przewoźnika.
 2. Zamówienie na grupowy przewóz osób powinno być złożone przez organizatora przewozu w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.
 3. Treść zamówienia powinno obejmować: imię i nazwisko bądź nazwę firmy oraz adres organizatora przewozu, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
 4. Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
  1. wymaganej pojemności autobusu,
  2. czasu i miejsca podstawienia,
  3. przewidywanego czasu trwania usługi,
  4. przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu oraz czasu przewozu i postojów,
  5. wysokości lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu,
  6. innych kwestii, które strony uznają za istotne.
 5. Osoby uprawnione do korzystania z przewozu określa organizator.
 6. Kierowca obsługujący autobus obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora, wcześniej ustalonych z przewoźnikiem, związanych z realizacją usługi.
 7. Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych. Najemca i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika, chyba że strony umówią się inaczej.
 8. Obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia organizatora wyjazdu po dodatkowym uzgodnieniu, za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowa zapłata, jeżeli nie ma przeszkód eksploatacyjnych i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, oraz jest zachowany czas pracy kierowcy .
 9. W razie odstąpienia przez organizatora od umowy przewozu później, niż dwa dni przed usługą, przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% należności określonej w umowie. Odszkodowanie w tej samej wysokości przysługuje najemcy, w razie odstąpienia od umowy po takim terminie przez przewoźnika, chyba że strony ustalą inaczej.
 10. Jeżeli przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności, winien niezwłocznie poinformować organizatora, jaki pojazd może być podstawiony zastępczo.
 11. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego przewoźnik nie może żądać od organizatora opłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba, że strony umówią się inaczej.

§ 10

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu lub jej nie wywiązania należy kierować pisemnie do Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun.
 3. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć oryginał bilet lub jego kserokopię.
 4. Zwroty kosztów wynikających z niewywiązania się z przewozu z winy Przewoźnika będą rozpatrywane tylko i wyłącznie gdy transport zastępczy był zgłoszony dyspozytorowi i zamówiony bezpośrednio przez Przewoźnika.
 5. Postawą rozpatrywania wniosku o zwrot kosztów przejazdu transportem zastępczym, jest dostarczenie przez pasażera: potwierdzenia poniesienia strat finansowych (oryginał rachunku za przejazd np. taksówką zawierający imię i nazwisko pasażera, cenę za usługę , datę i godzinę wyjazdu, trasę przejazdu od – do).
 6. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.
 7. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

§ 11

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Emilbus sp. z o.o.. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Emilbus sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
2. Klienci korzystający z usług firmy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Emilbus sp. z o.o.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Regulamin zatwierdzono dnia 31.12.2014r.
 2. Zmiany do regulaminu można wprowadzić w każdym czasie.