Regulamin przewozowy Emilbus sp. z o.o.

§ 1

Podstawa prawna. Przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu

 1. Regulamin wydany zostaje na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz.U. Z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami, oraz dla wykonania obowiązku nałożonego postanowieniem art. 18 b. ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. Z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w transporcie drogowym osób wykonywanym przez EMILBUS sp. z o.o. zwanym dalej „Przewoźnikiem”, posiadającym licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 3. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym: 
  • przewozy regularne
  • grupowe przewozy osób.
 1. Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania są zgodne z obowiązującym prawem, a w sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy – Prawo przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
  • przewóz zarobkowy – działalność gospodarcza polegająca na wykonywanym odpłatnie, na podstawie umowy o przewozie osób oraz ich rzeczy, w regularnej komunikacji i w przewozach grupowych;
  • komunikacja regularna – przewozy regularne osób wykonywane po drogach publicznych według uzgodnionego i podanego do wiadomości publicznej rozkładu jazdy autobusów wynikającego z udzielonych przez odpowiedni organ administracji terenowej zezwoleń, wykonywane na podstawie indywidualnych umów przewozu zawieranych bezpośrednio między przewoźnikiem, a podróżnymi;
  • przewozy grupowe – przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem, a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich – tj. uczestników przewozu grupowego;
  • punkt odprawy – przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu określonej osoby lub inne określone miejsce dla grupy osób w przewozie grupowym;
  • kurs autobusowy – określone w rozkładzie jazdy połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej w jednym kierunku;
  • autobus – pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu nie mniej, niż 9 osób na miejscach dla pasażerów.

 

§ 2

Przepisy ogólne

 1. W przewozach regularnych przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów.
 2. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wykonanie umowy przewozu uważa się za rozpoczęte z momentem ruszenia z miejsca autobusu.
 4. Sposób ustalenia i wysokość opłat za przejazd osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych został opracowany na podstawie właściwych ustaw i rozporządzeń, które określają stosowaną przez przewoźnika taryfę na podstawie, której został opracowany cennik, podany do publicznej wiadomości.

 

§ 3

Przewoźnik

 1. Przewoźnik w regularnym przewozie osób zobowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi podczas przewozu taborem autobusowym.
 2. Przewoźnik jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości: 
  • rozkład jazdy, stanowiący załącznik do zezwoleń na realizację regularnych przewozów na poszczególnych liniach, określając przestrzenny i czasowy zakres oferty przewozowej,
  • informacje o cenach i warunkach sprzedaży, biletów, godzinach otwarcia punktów obsługi klientów oraz ważniejsze przepisy przewozowe i porządkowe.
 1. Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności podróżni posiadający rezerwację miejsca oraz posiadacze biletów miesięcznych.
 2. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu miesięcznego i karnetu osobie, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
 3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera w związku z podróżą, gdy Pasażer: 
  • nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,
  • odmawia uiszczenia należności za przejazd autobusem,
  • nie stosuje się do wskazówek kierowcy
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • podczas podróży spożywa alkohol,
  • podczas podróży pali papierosy,
  • zachowuje się w sposób zagrażający innym pasażerom, kierowcy bądź zakłóca spokój i komfort pozostałym podróżującym

Skorzystanie przez przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania. Skutki prawne wymienionych wyżej sytuacji ponosi pasażer.

 1. Zabroniona jest rozmowa z kierowcą podczas jazdy,
 2. W pojeździe autobusowym dopuszcza się przewóz małych zwierząt domowych, jeżeli przewożone zwierzę jest umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, klatce lub mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy,       

• posiada aktualną książeczkę szczepień,

• przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróży innym pasażerom,

• przewoź zwierzęcia odbywa się na kolanach właściciela, w żadnym wypadku na siedzeniu obok,

• przewóz zwierząt jest odpłatny – cena jak za bilet normalny na danej trasie wg obowiązującego cennika,

• za szkody powstałe w skutek przewozu zwierzęcia odpowiada pasażer

• pasażer na żądanie innych pasażerów, kierowcy lub kontrolera biletów jest zobowiązany opuścić autobus wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zachowuje się ono w sposób stwarzający zagrożenie lub jest uciążliwe z powodu zapachu, hałasu, zanieczyszczenia itp.

Powyższe zasady nie dotyczą psów – przewodników osób niewidomych.

 1. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć pasażera w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np.: kontrole policyjne, kontrole Inspekcji Transportu Drogowego) lub innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (np.: kontrole techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).
 3. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom.
 4. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy przewoźnik zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy.
 5. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko, gdy wynika ona z winy umyślnej przewoźnika lub jego pracownika.

 

§ 4

Pasażer

 1. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
 2. Podróżny winien jest nabyć bilet jednorazowy u kierowcy przed podróżą lub okazać bilet miesięczny lub karnet imienny.
 3. Pasażer zobowiązuje się udokumentować przewoźnikowi przysługującego mu uprawnienia do przejazdu ulgowego przed rozpoczęciem przewozu.
 4. Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę pojazdu.
 5. Dzieci do lat 16 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 7. Podróżny za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 8. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
 9. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach umieszczonych w rozkładzie jazdy.
 10. Przewóz osób na linii regularnej na trasie Świnoujście <-> Szczecin  wykonywany jest pojazdami z ilością miejsc od 20-23, na linii Świnoujście <-> Kamień Pomorski z ilością miejsc od 20-30, a na linii Międzyzdroje <-> Lubin z ilością do minimum 20.
 11. Na linii regularnej Świnoujście –Szczecin, Szczecin-Świnoujście obowiązuje rezerwacja miejsc. Rezerwacji miejsca pasażer może dokonać telefonicznie lub w punkcie obsługi klienta. Rezerwacja miejsc nie dotyczy linii Świnoujście <-> Kamień Pomorski.
 12. Pasażer powinien przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Zabrania się podczas podróży rozmowy z kierowcą.
 14. Pasażer winien stosowania się do zaleceń obsługi autobusu, w szczególności kierowcy.
 15. Na podstawie biletu pasażer jest objęty ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika.

Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 

§ 5

Bilety

 1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów: 
 • bilet normalny jednostronny – zakupiony przed przejazdem u kierowcy
 • bilet ulgowy – po okazaniu odpowiedniego dokumentu uprawniającego do ulg ustawowych – zakupiony przed przejazdem u kierowcy
 • bilet promocyjny, czyli bilet posiadający inną cenę od regularnej, określonej w cenniku dostępnym na stronie www.emilbus.com.pl
 • bilet elektroniczny z unikatowym numerem, będący wygenerowanym z serwisu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem. Ogólne informacje dotyczące sprzedaży internetowej biletów on-line zostały określone regulaminem na stronie https://emilbus.moj-bus.pl/regulation. Dotyczy to tylko linii Świnoujście <-> Szczecin.
 • bilet miesięczny jednostronny lub dwustronny – normalny i ulgowy
 • karnet imienny 10-przejazowy oraz 20- przejazdowy. Karnet jest ważny trzy miesiące od momentu zakupu.
 1. Zakup karnetu i biletu jest umowa terminową zawarta na czas określony, w której przewoźnik zobowiązuję się świadczyć usługę przewozu na rzecz pasażera – kupującego. W związku z powyższym każdy karnet i bilet ma ściśle określony termin ważności po upływie którego traci ważność, bez względu na sytuacje losowe i inne zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie zakupionego karnetu i biletu.
 2. Kierowca ma obowiązek zażądać dokumentu tożsamości pasażera lub dokumentu, który uprawnia do ulgi – w razie jego braku może odmówić przewozu lub poprosić o uiszczenie opłaty za bilet normalny jednostronny.
 3. Każdy rodzaj biletu i karnetu jest dokumentem – jego zgubienie, zniszczenie fałszowanie spowoduje uniemożliwienie usługi transportowej.
 4. W przypadku gdy bilety miesięczne i karnety noszą znamiona ingerencji oraz gdy są mocno zniszczone lub nieczytelne dla kierowcy nie będą honorowane i kierowca ma prawo zabrać je i przekazać do biura w celu weryfikacji.
 5. Bilet miesięczny jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
 6. Przewoźnik nie wystawia duplikatu biletów miesięcznych i karnetów.
 7. Bilet miesięczny oraz karnet – pasażer może nabyć w jednym z punktów obsługi klienta: w Świnoujściu, Szczecinie lub Kamieniu Pomorskim. Istnieje możliwość nabycia karnetu oraz biletu miesięcznego u kierowcy po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i opłaty. KP – dowód wpłaty nie upoważnia do przejazdu.

 

 

 

§ 6

Przewóz rzeczy podróżnego

 1. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów
 2. Emilbus sp. z o.o. zobowiązuje się bezpłatnie przewieźć jedną sztukę bagażu dodatkowego o wadze do 20 kg na osobę w schowku bagażowym, o ile fakt ten zostanie zgłoszony personelowi przy rejestracji w innym wypadku przewoźnik może odmówić przewiezienia bagażu.
 3. Za bagaż niewymiarowy pobierana jest stosowna opłata. Przewoźnik jednak zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery narty itp.)
 4. Przewoźnik nie odpowiada za szkody w bagażu dodatkowym, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, z właściwości bagażu albo wskutek siły wyższej. Bagaż, jak i również wszelkie inne przedmioty są przewożone wyłącznie na własne ryzyko pasażerów
 5. Bagaż  znajdujący się w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie przez obsługę wyłącznie na przystankach końcowych
 6. Zabroniony jest przewóz: 
  • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,
  • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,
  • nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje).
 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu przesyłek na liniach regularnych za odpowiednią opłatą wg taryfikatora.
 2. Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.

 

§ 7

Kontrole

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są: kierowca autobusowy i osoby upoważnione do tego przez Przewoźnika.
 2. W czasie korzystania ze środków komunikacji autobusowej organizowanej przez Przewoźnika, pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu oraz ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.
 3. Gdy kontroler stwierdzi, że podróżujesz bez biletu, pobierze należność taryfową za przewóz i opłatę dodatkową (karę) albo wystawi wezwanie do zapłaty.
 4. Jeśli nie jesteś uprawniony do korzystania z danej ulgi zostanie zastosowany podobny tryb postępowania.
 5. Jeżeli oświadczysz, że posiadasz uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a nie posiadasz przy sobie legitymacji, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, nałożona przez kontrolera należność taryfowa i opłata dodatkowa (kara) zostanie umorzona. Należy wnieść do przewoźnika pisemne odwołanie w terminie 7 dni od daty podróży i udokumentować posiadanie odpowiednich uprawnień.
 6. Informacje o cenie opłaty dodatkowej (kara)oraz manipulacyjnej umieszczone są w regulaminie firmy oraz w cenniku.
 7. Gdy odmówisz zapłacenia należności – kontroler może żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
 8. Powody anulacji opłaty dodatkowej (kary):
 • wykupiony bilet miesięczny – nie posiadanie go podczas kontroli
 • posiadanie dokumentu uprawniającego do zniżki – nie posiadanie go podczas kontroli

 

Wysokość opłaty dodatkowej :

 1. 50-krotność  najniższej ceny biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu; biletu : 200PLN
 2. 40-krotność  – najniższej ceny biletu jednorazowego normalnego – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 160PLN
 3. 20-krotność  najniższej ceny biletu jednorazowego normalnego – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:80PLN (rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu, rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków)
 4. 150-krotność  najniższej ceny biletu jednorazowego normalnego – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny: 600PLN

Opłata  manipulacyjna– koszty opłaty dodatkowej w wysokości  10 % tej opłaty.

 

§ 8

Grupowy przewóz osób

 1. Realizacja grupowego przewozu osób polega na wykonaniu usługi zamówionej przez organizatora przewozu autobusem, będącym w dyspozycji Przewoźnika.
 2. Zamówienie na grupowy przewóz osób powinno być złożone przez organizatora przewozu w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie (fax lub e-mail).
 3. Treść zamówienia powinno obejmować: imię i nazwisko bądź nazwę firmy oraz adres organizatora przewozu, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
 4. Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, oraz potwierdzenia oferty w formie pisemnej (fax lub e-mail) : 
 • wymaganej pojemności autobusu,
 • czasu i miejsca podstawienia,
 • przewidywanego czasu trwania usługi,
 • przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu oraz czasu przewozu i postojów,
 • wysokości lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu,
 • innych kwestii, które strony uznają za istotne.
 1. W przypadku rezygnacji z przejazdu przez zamawiającego, klient poniesie odstępne, w wysokości:
 • do 7 dni przed datą wyjazdu – 10%,
 • do 3 dni przed datą wyjazdu – 20%,
 • do 24h  przed wyjazdem – 50%.

6. Osoby uprawnione do korzystania z przewozu określa organizator.

7. Kierowca obsługujący autobus obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora, wcześniej ustalonych z przewoźnikiem, związanych z realizacją usługi.

8. Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych. Najemca i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika, chyba że strony umówią się inaczej.

9. Obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia organizatora wyjazdu po dodatkowym uzgodnieniu, za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowa zapłata, jeżeli nie ma przeszkód eksploatacyjnych i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, oraz jest zachowany czas pracy kierowcy .

10. Jeżeli przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności, winien niezwłocznie poinformować organizatora, jaki pojazd może być podstawiony zastępczo.

11. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego przewoźnik nie może żądać od organizatora opłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba, że strony umówią się inaczej.

 

 

§ 9

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu lub jej nie wywiązania należy kierować pisemnie do Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun.
 3. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć oryginał bilet lub jego kserokopię.
 4. Zwroty kosztów wynikających z niewywiązania się z przewozu z winy Przewoźnika będą rozpatrywane tylko i wyłącznie gdy transport zastępczy był zgłoszony dyspozytorowi i zamówiony bezpośrednio przez Przewoźnika.
 5. Postawą rozpatrywania wniosku o zwrot kosztów przejazdu transportem zastępczym, jest dostarczenie przez pasażera: potwierdzenia poniesienia strat finansowych (oryginał rachunku za przejazd np. taksówką zawierający imię i nazwisko pasażera, cenę za usługę , datę i godzinę wyjazdu, trasę przejazdu od – do).
 6. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.
 7. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

 

§ 10

 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

Od dnia 25maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

I.  W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić Ci, jak przetwarzamy Twoje dane.

II. Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług świadczonych przez Administratora.

III. Administratorem Twoich danych osobowych jest Emilbus Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu oraz z oddziałami w Szczecinie i Kamieniu Pomorskim. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

IV. Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@emilbus.com.pl

V. Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie bezpośrednio gdy zostały nam przekazane przy wysłaniu zapytania na stronie serwisu lub za pośrednictwem infolinii, poczty elektronicznej.

VI. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć usługi.

VII. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO;
 2. dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu email : do rezerwacji miejsca w autobusie, do sprzedaży karnetów, również w celu podniesienia jakości usług i usprawnienie komunikacji.
 3. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numer telefonu, numeru Pesel, numeru legitymacji potrzebne są do wystawienia biletu miesięcznego, by móc naliczać odpowiednie zniżki za zakup biletu; do wystawiania duplikatów czy protokołu zwrotu biletu.
 4. w biurach i autobusach dla Państwa i Pracowników bezpieczeństwa stosowany jest monitoring
 5. w autobusach dla zachowanie bezpieczeństwa założony jest GPS
 6. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
 7. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
 8. drogą email lub telefoniczną pobieramy informacje do zaplanowania usługi przewozu osób tj. termin, imię i nazwisko, dane do wystawienia faktury , miejsce podstawienia autobusu jak również miejsce docelowe.

VIII. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktur,
 2. przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;
 3. przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne

IX. Twoich dane osobowych nie przetwarzamy w innych celach, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest obsługa informatyczna albo księgowa naszego przedsiębiorstwa ewentualnie dostawy oprogramowania niezbędnego do zarządzania usługami oferowanymi przez administratora. 

X. Nasz personel zatrudniony jest w oparciu o przepisy prawa cywilnego, a zatem im również przekazujemy Państwa dane, ale jedynie w celu świadczenia przez te osoby usług na rzecz Emilbus Sp .z o.o. Zadbaliśmy aby osoby te zachowały w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Naszych Klientów.

XI. Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

XII. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Możesz to zrobić wysyłając email lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. 

XIII. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Twoich danych.

XIV. Zgodnie z przepisami dot. ochrony danych przysługują Tobie następujące prawa:

 1. prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów;
 1. prawo do wydania danych;
 1. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych – jeśli uznasz, że robimy to niezgodnie z prawem – do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XV. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, ale nie krócej niż przez 5 lat co wynika z ustawy o rachunkowości.

 

 1. Regulamin zatwierdzono dnia 01.06.2023r.
 2. Zmiany do regulaminu można wprowadzić w każdym czasie.